Rickshaw wallah

Per considerar-ho inhumà vaig estar resistint-me diversos dies a agafar aquest mitjà de transport tan popular a Kolkata. És un treball duríssim, els tiradors es deixen la salut arrossegant a peu pesats carros amb passatgers a canvi d’unes miserables rupies. A més són tan cars que no poden ni accedir a tenir un de propietat i per tant la majoria d´ells els lloga a màfies locals que els exploten i els obliguen a pagar un alt preu. Dia rere dia aquest rickshaw-wallah em va insistir persistentment perquè pugés. Així que finalment, un matí en sortir del Salvation Army de Sudder Street on m’allotjava, vaig accedir. I va ser llavors quan em vaig adonar realment que malgrat tot, ells estan agraïts ja que és l’única manera que tenen de sobreviure i mantenir les seves famílies.

D’origen xinès, exceptuant uns pocs llocs turístics molt concrets, s’han anat substituint a tot el món per rickshaws tirats per bicicletes o per autorickshaws, per motos. Kolkata és l’única ciutat del món on encara s’utilitza com transport habitual, sent moltes vegades, a causa del caos del trànsit, el mitjà més pràctic i ràpid per desplaçar-se dins de la ciutat. Encara que la seva prohibició és a debat des de fa molt temps, no ha estat fins fa poc que s’ha dictat la seva desaparició. S’estima que a Kolkata hi ha uns 18.000 rickshaws tirats per persones, la majoria provinents de Bihar, l’estat més pobre de l’Índia.

La magnífica novela “La ciutat de l’alegria” de Dominique Lapierre, narra la història de, entre d’altres, Hasari Pal, un agricultor que es veu forçat a emigrar a Kolkata per guanyar-se la vida i acaba esdevenint un ricksahw wallah.

Kolkata, estat de West Bengal (Índia). Setembre 2004

————-

Por considerarlo inhumano me estuve resistiendo varios días a coger este medio de transporte tan popular en Kolkata. Es un trabajo durísimo, los tiradores se dejan la salud arrastrando a pie pesados carros con pasajeros a cambio de unas míseras rupias. Además son tan caros que no pueden ni acceder a tener uno de propiedad y por tanto la mayoría los alquila a mafias locales que los explotan y les obligan a pagar un alto precio por ello. Día tras día este rickshaw-wallah me insistió persistentemente para que subiera. Así que finalmente, una mañana al salir del Salvation Army de Sudder Street donde me hospedaba, accedí. Y fue entonces cuando me dí cuenta realmente de que a pesar de todo, ellos están agradecidos pues es la única manera que tienen de sobrevivir y mantener a sus familias.

De origen chino, exceptuando unos pocos lugares turísticos muy concretos, se han ido sustituyendo en todo el mundo por rickshaws tirados por bicis o por autorickshaws, por motos. Kolkata es la única ciudad del mundo donde aun se utiliza como transporte habitual, siendo muchas veces, debido al caos circulatorio, el medio más practico y rápido de desplazarse dentro de la ciudad. Aunque su prohibición lleva en debate desde hace mucho tiempo, no ha sido hasta hace poco que se ha dictado su desaparición. Se estima que en Kolkata hay unos 18.000 rickshaws tirados por personas, la mayoría provenientes de Bihar, el estado más pobre de India.

La magnífica novela “La ciudad de la alegría” de Dominique Lapierre, narra la historia de, entre otros, Hasari Pal, un agricultor que se ve forzado a emigrar a Kolkata para ganarse la vida y acaba convirtiéndose en un ricksahw wallah.

Kolkata, estado de West Bengal (India). Septiembre 2004

————-

For considering it inhuman i was reluctant for several days to take this means of transport so popular in Kolkata. It’s a grueling job, this people leaves health dragging heavy wagons with passengers for a paltry Rupees. Rickshaws are also so expensive that they can not afford to have one of their property and therefore most are rent to local mafias that exploit them and force them to pay a high price. Day after day this rickshaw-wallah persistently urged me to come up. So finally, one morning when leaving the Salvation Army of Sudder Street where I was staying, I finnally agreed. And that’s when I realized that despite all, they are grateful as it is the only way for them to survive and support their families.

Of Chinese origin, except for few very specific tourist sites, have been replaced throughout the world by bicycle-drawn rickshaws or autorickshaws (motorbike ones). Kolkata is the only city in the world where it´s still used as a common transport, often due to traffic chaos, it´s the most practical and quick to move around the city. Although the ban has been in discussion for a long time, it was not until recently that his disappearance was approved. It is estimated that about to 18,000 rickshaws are pulled by people in Kolkata, mostly from people coming from Bihar, the poorest state in India.

The great novel “City of Joy” by Dominique Lapierre, tells the story of, among others, Hasari Pal, a farmer who is forced to move to Kolkata and becomes a ricksahw wallah.

Kolkata, West Bengal State (India). September 2004

Advertisements

About Dani Planas Labad

I´m a travel and documentary photographer based in Barcelona. On my journeys I always focus on local people, traditions, religions and other social aspects, as well as on landscapes and portraits. I have published in travel magazines and made several individual and collective exhibitions.
This entry was posted in Fotografía, Photography, Travel and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s