S-21: The monsters (& V)

S-21: Los monstruos

Dentro de los ejecutores del genocidio camboyano podemos encontrar dos grupos:

Los que se unieron a la revolución de los Khmer Rouge, voluntariamente como algunos jóvenes entusiastas que fueron seducidos por la utopía comunista y que cuando se dieron cuenta del verdadero rumbo que tomaba el asunto ya era tarde para desmarcarse pues su vida dependía de ello. O obligatoriamente como los miles de niños que, al ser considerados puros y limpios de contaminación externa, fueron adiestrados para romper cualquier vínculo con sus familias y aplicar las doctrinas del “Angkar” o “partido” sin ningún tipo de titubeo.

Y luego están los verdaderos ideólogos del genocidio, la cúpula de dirigentes de los Khmer Rouge, aquellos que planificaron una “Kampuchea Democrática” libre de cualquier tipo de disidencia aunque ello implicase exterminar a toda la población. Muchos de ellos fueron aniquilados posteriormente por la sanguinaria maquinara que ellos mismos crearon, otros fueron amnistiados y murieron de viejos y casi ninguno de los supervivientes ha sido, hasta hace poco, juzgado por sus crímenes. Estos son algunos de ellos:

Pol Pot, camarada número 1. Uno de los máximos criminales de la historia. Educado con una beca en la Sorbona se unió al Partido Comunista y se convirtió en el líder de los Khmer Rouge. Tras la invasión vietnamita de 1979 se refugió en la selva y siguió sus actividades guerrilleras desde allí. Murió de un ataque cardíaco en 1998 a los 73 años cuando era prisionero de su propio grupo.

Nuon Chea, camarada número 2. En una conferencia de prensa Chea aseguró que sentía mucho no sólo la pérdida de vidas humanas, sino también el sufrimiento que se había causado a los animales durante la guerra. El posterior gobierno del primer ministro Hun Sen perdonó a Chea cualquier intento de adelantarle un juicio, decisión que fue condenada por muchos sectores de la sociedad camboyana e internacional. Vivió retirado hasta que fue detenido en 2007 y está a la espera de juicio.

Ieng Sary, camarada número 3. Llegó a ser Ministro de Relaciones Exteriores. En 1996 el rey Norodom Sihanouk le concedió la amnistía a pesar de protestas internacionales. Dejó entonces su refugio y se trasladó a una confortable residencia en Phnom Penh. Actualmente está a la espera de juicio por sus crímenes.

Khieu Samphan, considerado el ideólogo de los Khmers Rouge. Tras largos años de apacible retiro está a la espera de juicio.

Ta Mok, líder del ejercito. Se le apodó “el carnicero” por las masacres que cometió en su sector. Fue encarcelado en 1999 pero murió en 2006 mientras estaba a la espera de juicio.

Son Sen. Fue ministro de defensa y supervisor de la santebal, la policía secreta y por tanto de la S21. Fue mandado asesinar junto a toda su familia por Pol Pot en 1997 por su supuesta colaboración con el gobierno de ese momento.

Kaing Guek Eav “Duch”. Director de la S21 donde vivió con su mujer y sus dos hijos. Responsable del interrogatorio y muerte de unas 17.000 personas que allí fueron detenidas. Desapareció en 1979 refugiandose en la frontera con Thailandia. En una entrevista confesó la existencia de S-21 y sus propios crímenes, de los cuales se sentía arrepentido, siendo por ello arrestado en 1999. El 17 de febrero de 2009 y por primera vez en 30 años desde que cayó el régimen de los jemeres rojos, se abrió un juicio en contra de uno de sus líderes. Finalmente fue condenado a 35 años de prisión con la consecuente indignación de los camboyanos.

En 2006 se creó finalmente el Tribunal para el Genocidio Camboyano.

Parece increíble que algo así haya podido suceder, pero nada hace suponer que nunca más vuelva a repetirse.

Phnom Penh (Camboya). Agosto 2007

…………….

S-21: Els monstres

Dins dels executors del genocidi cambodjà podem trobar dos grups:

Els que es van unir a la revolució dels Khmer Rouge, voluntàriament com alguns joves entusiastes que van ser seduïts per la utopia comunista i que quan es van adonar del veritable rumb que prenia l’assumpte ja era tard per desmarcar-se ja que la seva vida en depenia. O obligatòriament com els milers de nens que, en ser considerats purs i nets de tota contaminació externa, van ser ensinistrats per trencar qualsevol vincle amb les seves famílies i aplicar les doctrines del “Angkar” o “partit” sense cap tipus de titubeig.

I després hi ha els veritables ideòlegs del genocidi, la cúpula de dirigents dels Khmer Rouge, aquells que van planificar una “Kampuchea Democràtica” lliure de qualsevol tipus de dissidència encara que això impliqués exterminar tota la població. Molts d’ells van ser aniquilats posteriorment per la sanguinària maquinària que ells mateixos van crear, altres van ser amnistiats i van morir de vells i gairebé cap dels supervivents ha estat, fins fa poc, jutjat pels seus crims. Aquests són alguns:

Pol Pot, camarada número 1. Un dels màxims criminals de la història. Educat amb una beca a la Sorbona es va unir al Partit Comunista i es va convertir en el líder dels Khmer Rouge. Després de la invasió vietnamita de 1979 es va refugiar a la selva i va seguir les seves activitats guerrilleres des d’allà. Va morir d’un atac cardíac el 1998 als 73 anys quan era presoner del seu propi grup.

Nuon Chea, camarada número 2. En una conferència de premsa Chea va assegurar que sentia molt no només la pèrdua de vides humanes, sinó també el sofriment que s’havia causat als animals durant la guerra. El posterior govern del primer ministre Hun Sen perdonar Chea qualsevol intent d’avançar un judici, decisió que va ser condemnada per molts sectors de la societat cambodjana i internacional. Va viure retirat fins que va ser detingut el 2007 i està a l’espera de judici.

Ieng Sary, camarada número 3. Va arribar a ser Ministre de Relacions Exteriors. El 1996 el rei Norodom Sihanouk li va concedir l’amnistia tot i les protestes internacionals. Va deixar llavors el seu refugi i es va traslladar a una confortable residència a Phnom Penh. Actualment està a l’espera de judici pels seus crims.

Khieu Samphan, considerat l’ideòleg dels Khmers Rouge. Després de llargs anys de tranquil retir està a l’espera de judici.

Ta Mok, líder de l’exèrcit. Conegut com “el carnisser” per les massacres que va cometre en el seu sector. Va ser empresonat el 1999 però va morir el 2006 mentre estava a l’espera de judici.

Son Sen. Va ser ministre de defensa i supervisor de la “santebal”, la policia secreta i per tant de la S21. Va ser manat assassinar al costat de tota la seva família per Pol Pot el 1997 per la seva suposada col.laboració amb el govern d’aquest moment.

Kaing Guek Eav “Duch”
. Director de la  S21 on va viure amb la seva dona i els seus dos fills. Responsable de l’interrogatori i mort d’unes 17.000 persones que hi van ser detingudes. Va desaparèixer el 1979 refugiantse a la frontera amb Thailandia. En una entrevista va confessar l’existència de S-21 i els seus propis crims, dels quals se sentia penedit, i per això va ser arrestat el 1999. El 17 de febrer de 2009 i per primera vegada en 30 anys des que va caure el règim dels khmers vermells, es va obrir un judici en contra d’un dels seus líders. Finalment va ser condemnat a 35 anys de presó amb la conseqüent indignació dels cambodjans.

El 2006 es va crear finalment el Tribunal per el genocidi cambodjà.

Sembla increïble que una cosa així hagi pogut passar, però res no fa suposar que mai més es torni a repetir.

Phnom Penh (Cambodja). Agost 2007

…………….

S-21: The Monsters

Within the perpetrators of the Cambodian genocide we can find two different groups:

Those who joined the Khmer Rouge revolution, voluntarily as some enthusiastic young people who were seduced by the communist utopia, and when they realized its true course it was too late to get out because his life depended on it. Or necessarily like thousands of children, as they were considered pure and free of external contamination, were trained to break any ties with their families and apply the doctrines of “Angkar” or “party” without any hesitation.

And then there are the real ideologues of the genocide, the top leadership of the Khmer Rouge, those who planned a “Democratic Kampuchea” free of any dissent even if it meant exterminating the entire population. Many of them were subsequently killed by the murderous machine that they themselves had created, others were pardoned and died of old and almost none of the survivors has been, until now, tried for his crimes. These are some of them:

Pol Pot, Comrade number 1. One of the greatests criminals in history. Educated at the Sorbonne, joined the Communist Party and became the leader of the Khmer Rouge. After the Vietnamese invasion of 1979 took refuge in the jungle and continued its guerrilla activities from there. He died of a heart attack in 1998 at age 73 when he was a prisoner of his own group.

Nuon Chea, Comrade Number. 2. In a press conference Chea said he was sorry not only the loss of lives, but also the suffering that was inflicted on the animals during the war. The subsequent government of Prime Minister Hun Sen spared Chea  from any attempt to overtake a trial, a decision that was condemned by many sectors of Cambodian society and international. Lived in retirement until he was arrested in 2007 and is awaiting trial.

Ieng Sary, Comrade number 3. He became Minister of Foreign Affairs. In 1996, King Norodom Sihanouk granted amnesty despite international protests. He then left his shelter and moved into a comfortable residence in Phnom Penh. He is currently awaiting trial for his crimes.

Khieu Samphan, considered the ideologue of the Khmer Rouge. After years of peaceful retirement is awaiting trial.

Ta Mok, head of the army. It was nicknamed “The Butcher” for the massacres committed in its sector. He was jailed in 1999 but died in 2006 while awaiting trial.

Son Sen. He was Minister of Defense and supervisor of the “Santebal”, the secret police and, therefore, of the S21. It was murdered with his whole family by Pol Pot in 1997 for alleged collaboration with the government of that time.

Kaing Guek Eav “Duch“. Director of the S21 where he lived with his wife and two children. Responsible for the interrogation and killing of about 17,000 people arrested there. Disappeared in 1979 as a refugee on the border with Thailand. In an interview confessed the existence of S-21 and its own crimes, from which he felt sorry, and so being arrested in 1999. On February 17, 2009 and for the first time in 30 years since the fall of the Khmer Rouge regime, it was opened a trial against one of their leaders. He was eventually sentenced to 35 years in prison with the resulting outrage among Cambodians.

In 2006 it was finally created the Court for the Cambodian Genocide.

It seems incredible that something like that could ever happened, but nothing suggests that it will never repeat again.

Phnom Penh (Cambodia). August 2007

…………….

Advertisements

About Dani Planas Labad

I´m a travel and documentary photographer based in Barcelona. On my journeys I always focus on local people, traditions, religions and other social aspects, as well as on landscapes and portraits. I have published in travel magazines and made several individual and collective exhibitions.
This entry was posted in Fotografía, Photography and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to S-21: The monsters (& V)

  1. Pingback: Bitacoras.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s